Fundació Gala-Salvador Dalí


Cercar al web
Cercar    
 Ets a: Portada > Privacitat i protecció de dades   Eixida de Púbol
Eixida de Púbol
POLITÍCA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Avís legal o Condicions generals d'ús del web, política de privacitat i protecció de dades


Aquestes Condicions Generals regulen l’ús del lloc web d’Internet www.salvador-dali.org (d’ara endavant, el “lloc Web”) que la Fundació Gala-Salvador Dalí (d’ara endavant, “la Fundació”) posa a la seva disposició com a usuari (d’ara endavant, l’ “Usuari”).

La utilització del lloc Web suposa l’acceptació per part de l’Usuari, sense cap reserva, de totes les Condicions Generals d’ús del lloc Web vigents a cada moment que l’Usuari hi accedeixi, per la qual cosa preguem que les llegiu atentament, i us abstingueu d’accedir-hi si no esteu d’acord amb qualsevol de les condicions establertes.

En algun cas, la utilització dels espais o serveis continguts en aquest lloc Web pot estar subjecte a condicions particulars d’utilització, les condicions d’ús de les quals poden figurar a les seves pàgines de presentació. Llegiu atentament aquestes condicions. La utilització d’aquests serveis significarà l’acceptació de les condicions particulars que siguin d’aplicació.

La Fundació es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut total o parcial d'aquestes Condicions Generals d’ús, així com qualsevol altra condició general o particular, entenent-se que la publicació a www.salvador-dali.org tindrà efectes de notificació. Tanmateix, la Fundació es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar al lloc Web en qualsevol moment. Per això, és convenient que cada vegada que s’accedeixi al lloc Web es comprovin les condicions vigents a cada moment.

Als efectes d'aquestes Condicions Generals, els següents termes i expressions tindran el significat assenyalat a continuació:


- “Usuari”.- S’entendrà per Usuari indistintament aquella persona que, de forma anònima accedeixi al lloc Web o bé aquella que proporcioni les seves dades personals a la Fundació a través dels formularis de contacte habilitats als efectes.
- “Continguts”.- Tota la informació, activitats, producte i serveis diversos, propis de la Fundació o de tercers que s’ofereixen a través del lloc Web.
- “Cookies”.- Conjunt de caràcters que s’emmagatzemen al disc dur o a la memòria temporal de l’ordinador d’un Usuari quan accedeix a les pàgines de determinats llocs Web.


1. TITULARITAT DEL LLOC WEB

Aquest lloc Web és titularitat de la Fundació Gala-Salvador Dalí, amb domicili social a Torre Galatea, Pujada del Castell 28, Figueres i NIF número G-17077694.

La Fundació està inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri de Cultura.

L’usuari pot posar-se en contacte amb la Fundació als següents números i adreça:

Torre Galatea, Pujada del Castell 28, 17600 Figueres
Telèfon: 34-972 67 75 05
Fax: 34- 972 50 16 66
Correu electrònic: comunicacio@fundaciodali.org
www.salvador-dali.org • www.salvadordali.cat • www.dali-estate.org

 

2. SERVEI PRESTAT

2.1 El Servei

El Servei ofert per la Fundació a través d’aquest lloc Web és un servei pensat per què els Usuaris puguin tenir accés, de forma gratuïta, a diversos continguts i informació de les activitats i serveis realitzats per la Fundació que promocionen, fomenten, divulguen, prestigien, protegeixen i defensen l’obra artística, cultural i intel•lectual del pintor Salvador Dalí Domènech, els seus béns i drets de qualsevol natura, la seva experiència vital, el seu pensament, els seus projectes i idees, obres artístiques, intel•lectuals i culturals, la seva memòria i el reconeixement integral de la seva genial aportació a les belles arts, a la cultura i al pensament contemporani.

A més del citat servei gratuït i divulgatiu de l’obra de Salvador Dalí, l’Usuari podrà, a través d’aquest lloc Web:

a) Fer-se soci dels “Amics dels Museus Dalí”
b) Sol•licitar peritatges d’obra, per tal que la Comissió d’Acreditació i Catalogació pugui analitzar pintures i dibuixos amb la finalitat de determinar la seva autenticitat (això és, garantir que es tracta d’una obra de Salvador Dalí) i valor de mercat
c) Catàleg raonat. A través del formulari de contacte habilitat en aquest apartat del lloc Web, l’usuari podrà facilitar informació de la propietat de l’obra de Salvador Dalí per què aparegui publicada en aquest lloc Web. El propietari podrà identificar-se o recórrer a l’anonimat.
d) Enviar el seu currículum per poder ser inclòs en els processos de selecció de treball o pràctiques a la Fundació, i
e) Accedir i, en el seu cas, contractar, els diversos productes o serveis que, a cada moment siguin oferts o prestats per la Fundació a través d’aquest lloc Web, com per exemple la reserva i/o venda d’entrades de Museus, la sol•licitud de filmació i reportatges fotogràfics, o la compra de material fotogràfic i cessió de drets de reproducció.

2.2 Continguts de tercers, publicitat i enllaços

A través d’aquest lloc Web, l’Usuari podrà també tenir accés a informació de tercers, relativa fonamentalment a activitats i serveis culturals diversos. 
- Continguts de tercers: la Fundació no garanteix ni es fa responsable de la veracitat, fiabilitat, integritat o legalitat de qualsevol dels anuncis, opinions, ofertes, propostes, productes, béns, serveis, dades o altra informació mostrats o distribuïts a través d’aquest lloc Web, aliens a la pròpia Fundació.
- L’Usuari reconeix i accepta que la Fundació no es fa responsable del Contingut de tercers mostrats o distribuïts a través d’aquest lloc Web. La Fundació té el dret, però no la obligació, al seu propi criteri, de corregir errades o omissions de qualsevol lloc del Web, de mostrar alguna informació en concret per complir determinades lleis, i d’editar, modificar, rebutjar o suprimir qualsevol contingut, total o parcial, del lloc Web.

- Publicitat: les transaccions de l’Usuari amb Tercers Publicitaris trobats a o a través del lloc Web, són únicament i exclusiva entre l’Usuari i els Publicitaris. L’Usuari reconeix i accepta que la Fundació no serà responsable dels danys i perjudicis del tipus que siguin, resultants de les transaccions o de les informacions de tercers Publicitaris al lloc Web, sent aquestes actuacions alienes a la Fundació i de la lliure disposició de l’anunciant i de l’Usuari.

- Enllaços: en aquest lloc Web l’Usuari podrà trobar enllaços a d’altres llocs web gestionats per tercers. L’establiment de qualsevol unió, enllaç, reenviament o associacions (“links”) amb altres pàgines web, possibilitats des d’aquest lloc Web: (i) no implica que existeixi cap tipus de relació, col•laboració o dependència entre la Fundació i el responsable del lloc Web aliè, i (ii) no comporta una garantia de la Fundació a l’Usuari.

En conseqüència, i atès que l’usuari podrà trobar en aquest web informació de tercers, excepte que la Fundació estableixi expressament el contrari, la Fundació no és part, ni està involucrada, ni és responsable de les transaccions, acords, contractes o disputes entre els Usuaris i el respectiu venedor del Producte o prestador del Servei. En cas de disputes, l’Usuari allibera la Fundació, i als seus agents i empleats, de qualsevol litigi, reclamació o responsabilitat, de qualsevol mena, relacionades o sorgides d’aquestes transaccions, acords, contractes o disputes.


3. PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL

L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat intel•lectual i industrial sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit en el lloc web (incloent-hi, a títol merament enunciatiu i sense limitació, marques, noms comercials, logotips, textos, imatges, vídeos, gràfics…) pertanyen a la Fundació i/o a tercers.

L’accés a aquest lloc Web no suposa, en cap cas, l’adquisició per part dels Usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi consten. Sense el consentiment exprés de la Fundació, l’Usuari no podrà modificar, llogar, prestar, vendre, copiar, reproduir, transmetre, distribuir o crear treballs derivats o basats en el lloc Web o en el seu contingut. L’Usuari no podrà connectar aquest lloc Web amb un altre, ni revendre ni redistribuir cap part d’aquest lloc Web, ni proporcionar accés a terceres parts en el lloc Web.


4. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

4.1 Navegació anònima i cookies

La Fundació informa als Usuaris que no s’utilitzen cookies quan es navega a través del seu lloc Web. En conseqüència, excepte que l’Usuari voluntàriament faciliti a la Fundació les seves dades personals a través dels Formularis de Contacte habilitats a l’efecte o a través de les direccions de correu electrònic publicades, la seva navegació serà totalment anònima, sense que requereixi cap mena d’identificació per visualitzar el contingut del lloc Web.

Tot i així, la prestació del servei de compra i/o reserva d’entrades a través d’aquest lloc Web comporta la utilització de cookies als sistemes de la Fundació. L’Usuari podrà configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i impedir la seva instal•lació. Malgrat tot, la Fundació informa a l’Usuari que, si bé la desinstal•lació de les cookies no impedirà la navegació pel lloc Web, impossibilitarà la conclusió del procés de compra i/o reserva d’entrades.

4.2 Dades personals i serveis de la societat de la informació

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Fundació informa a l’Usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal que inclourà la informació dels Usuaris que, lliurement i voluntària facilitin les seves dades personals a través dels Formularis de Contacte habilitats en aquest lloc Web pels diversos serveis, o fent ús de les direccions de correu electrònic que s’hi publiquen. En cas que es facilitin dades de tercers, la persona que els comunica assumeix el compromís de informar aquests tercers d’aquesta comunicació de dades, així com dels extrems assenyalats a les presents Condicions Generals.

La comunicació en aquest lloc Web de les dades personals comporta el consentiment inequívoc per part de l’Usuari per què siguin incorporats en un fitxer creat sota la responsabilitat de la Fundació, que té per finalitat la prestació del servei sol•licitat i l’enviament de comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, de les activitats, serveis i productes de la Fundació i/o de tercers relacionats amb l’art i la cultura.

L’Usuari consent expressament a la Fundació que cedeixi les dades proporcionades a Distribucions d’Art Surrealista, S.A. (C/ Pujada del Castell, 28, 17600 Figueres) amb finalitats idèntiques, sempre que la prestació del servei sol•licitat ho exigeixi.

Tota la informació facilitada per l’Usuari a través del lloc Web haurà de ser veraç, garantint l’Usuari l’autenticitat de totes les dades proporcionades. La no complementació o la complementació parcial de les dades sol•licitades podrien suposar que la Fundació no pogués atendre la seva sol•licitud.

Si l’Usuari és menor de catorze anys, serà requisit imprescindible per a la utilització dels formularis habilitats en el lloc Web l’obtenció prèvia del consentiment dels seus pares, tutors o representants legals i indicar-ho expressament a la Fundació, juntament amb les dades dels representants legals del menor sol•licitant. En cas contrari, el menor de catorze anys haurà d’abstenir-se de realitzar cap consulta o enviament a la Fundació per la invalidesa que aquest consentiment suposa per al tractament de les seves dades personals.

La Fundació es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

Així i tot, el que disposen els apartats anteriors respecte l’ús de les seves dades personals, de conformitat amb el que disposa la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, el consentiment a rebre comunicacions comercials per mitjans electrònics podrà ser revocat en qualsevol moment, sense efectes retroactius, mitjançant el mecanisme habilitat amb aquesta finalitat a cadascuna de les comunicacions que la Fundació realitzi, o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la direcció comunicacio@fundaciodali.org, indicant a l’assumpte “Baixa comunicacions comercials” i manifestant la seva voluntat de no rebre en el futur més comunicacions de la Fundació i/o de tercers relacionats amb l’art i la cultura.

Tanmateix, la Fundació l’informa sobre la possibilitat d’exercir en qualsevol moment en els termes reconeguts per la legislació vigent, els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les dades personals facilitades, mitjançant la remissió d’una sol•licitud escrita i signada amb la referència “Protecció de Dades Personals” a l'adreça Torre Galatea, Pujada del Castell, 28 – 17600 Figueres. Aquesta sol•licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de la persona que exerceix el dret, fotocòpia del DNI o Passaport, i contingut concret del dret exercit.

Per últim, l’informem que la Fundació i, en el seu cas, Distribució D’Art Surrealista, S.A. cancel•laran, esborraran i/o bloquejaran les dades de l’Usuari quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el que preveu la legislació en matèria de protecció de dades. En especial, les dades personals proporcionades per a la Borsa o Pràctiques de Treball únicament es mantindran durant un termini màxim de dos anys, amb la finalitat de ser tinguts en compte en els diferents processos de selecció de la Fundació.


5. OBLIGACIONS DE L’USUARI

5.1 Responsabilitat de l’Usuari

L’Usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l’ús del Web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota natura que la Fundació pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès en relació a la utilització del lloc Web en virtut de la legislació vigent.

5.2 Compliment de les Lleis

L’Usuari es compromet a accedir i emprar el lloc Web de conformitat amb la Llei, les “Condicions Generals d’Ús”, així com la moral i els bons costums generalment acceptats.

Tanmateix, l’Usuari s’obliga a no utilitzar el lloc Web amb finalitats il•lícites o il•legals, lesives de drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin perjudicar o inutilitzar el lloc Web o drets de tercers.

5.3 No Interferència del lloc Web

L’Usuari manifesta, garanteix i es compromet de forma expressa a no enviar, transmetre, distribuir o publicar a través del lloc Web, material que (i) restringeixi o impossibiliti altres Usuaris d’utilitzar i gaudir del lloc Web; (ii) sigui il•legal, amenaçador, abusiu, perjudicial, calumniós, difamatori, odiós, racista, obscè, vulgar, ofensiu, pornogràfic, irrespectuós amb les religions o indecent; (iii) constitueixi o pugui constituir fets que puguin donar lloc a reclamacions civils o criminals; (iv) lesioni, violi, plagiï o infringeixi els drets de terceres parts, incloent-hi drets de propietat intel•lectual i industrial; (v) contingui virus o un altre component perjudicial capaç d’interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualsevol programa o equip informàtic; (vi) l’Usuari no està facultat a transmetre publicitat (vii) sigui material publicitari no sol•licitat o subliminal; o (viii) contingui indicacions i instruccions falses o enganyoses.

L’Usuari manifesta, garanteix i es compromet de forma expressa a no interferir el lloc Web o els seus servidors connectats al lloc Web a: (i) obeir els seus requeriments, sistemes i procediments; (ii) no obtenir accés desautoritzat a altres sistemes a través del lloc Web; (iii) no influir en el lloc Web de manera que s’afecti negativament en les transaccions d’altres Usuaris; (iv) no amenaçar ni coaccionar altres Usuaris; (v) no emmagatzemar ni recopilar dades personals o professionals d’altres Usuaris; (vi) no actuar de forma falsa i desautoritzada en nom i representació d’altres persones o entitats; (vi) no realitzar pràctiques que representin competència deslleial.

5.4 Actuació de bona fe

L’Usuari podrà lliurement contractar activitats, serveis o productes, sol•licitar informació o qualsevol altre actuació que es trobi vigent en el lloc Web, però, en qualsevol d’ells, haurà d’actuar en les condicions publicades en el lloc Web i actuar de bona fe.


6. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

6.1 Del funcionament i disponibilitat del lloc Web

La Fundació no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc Web o d’aquells altres llocs web amb els que s’hagi establert un enllaç. Tanmateix, la Fundació no serà en cap cas responsable per qualsevol dany i perjudici que puguin derivar-se de: (i) la falta de disponibilitat o accessibilitat al lloc Web o a aquells altres llocs amb els que s’hagi establert un enllaç, (ii) la interrupció en el funcionament del lloc Web o errors informàtics, averies telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics produïts durant el seu funcionament, i (iii) altres danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control de la Fundació.

La Fundació utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els Continguts que introdueix al lloc Web. Malgrat això, la Fundació no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements al lloc Web introduïts per tercers aliens a la Fundació que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels Usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, la Fundació no serà en cap cas responsable de qualsevol dany i perjudici de tota índole que poguessin derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

Tanmateix, la Fundació utilitza diverses mesures de protecció del seu lloc Web contra atacs informàtics de tercers. Tot i així, la Fundació no garanteix que tercers no autoritzats puguin tenir accés al tipus d’ús del lloc Web que fa l’Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, la Fundació no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d’aquest accés no autoritzat.

La Fundació es reserva el dret d’interrompre l’accés al seu lloc Web o de qualsevol dels seus continguts en qualsevol moment i sense previ avís.

6.2 Dels continguts i la qualitat del Servei

La Fundació no es fa responsable de la falta d’utilitat o adequació per un ús específic d’aquest lloc Web.

La Fundació tampoc es responsabilitza dels perjudicis que pugui patir l’Usuari per els errors o omissions dels que poguessin patir els continguts d’aquest lloc, si bé es compromet a verificar i vigilar periòdicament els continguts i informacions del mateix.

6.3 De la utilització

La Fundació no es farà responsable en cap cas de l’ús que els Usuaris poguessin fer del lloc Web o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix.

6.4 Dels enllaços a un altre lloc web

A través d’aquest lloc Web l’Usuari podrà accedir a llocs web que pertanyen a i/o gestionats per tercers.

La presència d’aquests enllaços és merament informativa, i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el lloc Web de destí. L’Usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut, i en les condicions d’ús que regeixen en aquests. L’Usuari reconeix i accepta que la Fundació no es faci responsable, directa o indirectament, de qualssevol danys i perjudicis causats per l’accés a aquests enllaços.

En cas de que la Fundació tingui coneixement efectiu de que la informació o la activitat a la que es remet des d’aquests enllaços és il•lícita, constitutiva de delicte o pugui lesionar béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.


7. ACCIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT

La Fundació es reserva el dret a exercir totes aquelles accions que estiguin disponibles en dret per exigir les responsabilitats que es derivin de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquestes Condicions Generals d’Ús del lloc Web per part d’un Usuari.


8. NUL•LITAT PARCIAL

La declaració de nul•litat, invalidesa o ineficàcia de qualsevol d’aquestes condicions generals no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que seguiran sent vinculants entre les parts.


9. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La prestació del servei del lloc Web i aquestes Condicions Generals que el regeixen queden subjectes a la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb aquest lloc Web, els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona, Espanya.

© 2010 - Fundació Gala-Salvador Dalí - Tots els drets reservats - Avís Legal - Privacitat - Crèdits