Avís legal o condicions generals d'ús del Lloc Web

Aquestes condicions generals regulen l'ús del lloc web d'Internet www.salvador-dali.org (en endavant, «el Lloc Web»), que la Fundació Gala-Salvador Dalí (en endavant, «la Fundació») posa a la vostra disposició com a usuari (en endavant, «l'Usuari»).

La utilització del Lloc Web implica l'acceptació per part de l'Usuari, sense reserves de cap mena, de totes les condicions generals d'ús del Lloc Web vigents en cada moment en què l'Usuari hi accedeixi. Us preguem, doncs, que les llegiu amb atenció i que us abstingueu d'accedir-hi si no esteu d'acord amb qualsevol de les condicions establertes.

En algun cas és possible que l'ús dels espais o serveis continguts en aquest Lloc Web estigui subjecta a condicions particulars d'utilització, condicions que poden figurar en les pàgines de presentació del Lloc Web esmentat. Llegiu atentament les dites condicions; l'ús dels serveis indicats comporta l'acceptació plena de les condicions particulars que hi siguin d'aplicació.

La Fundació es reserva el dret de modificar en qualsevol moment, i sense avís previ, la totalitat o una part del contingut d'aquestes condicions generals d'ús així com qualssevol altres condicions generals o particulars, en el benentès que la seva publicació a www.salvador-dali.org tindrà efectes de notificació. Igualment, la Fundació es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d'operar en el Lloc Web quan ho consideri adient. Per aquest motiu, convé que cada vegada que accediu al Lloc Web comproveu les condicions vigents en aquell moment concret.

Als efectes de les condicions generals aquí exposades, els termes i les expressions següents tindran el significat que s'assenyala a continuació:

 • «Usuari».- S'entén per Usuari, indistintament, tota persona que accedeixi de manera anònima al Lloc Web www.salvador-dali.org o que proporcioni les seves dades personals a la Fundació per mitjà dels formularis de contacte habilitats a aquest efecte.
 • «Continguts».- Tota la informació, les activitats, els productes i els serveis diversos, siguin propis de la Fundació o de tercers, que s'ofereixen a través del Lloc Web www.salvador-dali.org.
 • «Cookies».- Conjunt de caràcters que s'emmagatzemen en el disc dur o en la memòria temporal de l'ordinador de l'Usuari quan aquest accedeix a les pàgines de determinats llocs web.

1. TITULARITAT DEL LLOC WEB

Aquest Lloc Web és titularitat de la Fundació Gala-Salvador Dalí, amb domicili social a Torre Galatea, pujada del Castell 28, Figueres, i amb NIF número G 17 077694

La Fundació està inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri de Cultura.

L'usuari es pot posar en contacte amb la Fundació mitjançant els números i les adreces següents:

Torre Galatea, Pujada del Castell 28, 17600 Figueres

Telèfon: +34 972 67 75 05

Fax: +34 972 50 16 66

Correu electrònic: comunicacio@(ELIMINAR)fundaciodali.org

www.salvador-dali.org www.salvadordali.cat www.dali-estate.org

2. SERVEI PRESTAT

2.1 El Servei

El servei que la Fundació ofereix a través d'aquest Lloc Web és un servei adreçat a permetre que els Usuaris puguin tenir accés, de manera gratuïta, a diversos continguts i informacions sobre les activitats i els serveis que la Fundació du a terme a fi de promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar, protegir i defensar l'obra artística, cultural i intel·lectual del pintor espanyol Salvador Dalí i Domènech, els seus béns i drets de qualsevol naturalesa, la seva experiència vital i pensament, els seus projectes, idees i obres artístiques, intel·lectuals i culturals, la seva memòria i el reconeixement integral de la seva aportació genial a les belles arts, a la cultura i al pensament contemporani.

A banda de l'esmentat servei gratuït i divulgatiu de l'obra de Salvador Dalí, l'Usuari podrà, per mitjà d'aquest Lloc Web:

 • Fer-se soci dels Amics dels Museus Dalí.
 • Sol·licitar peritatges d'obra, de manera que la Comissió d'Acreditació i Catalogació pugui analitzar pintures i dibuixos a fi i efecte de determinar-ne l'autenticitat (és a dir, garantir que es tracta d'una obra de Salvador Dalí) i el valor de mercat.
 • Catàleg raonat. A través del formulari de contacte habilitat en aquest apartat del Lloc Web, l'Usuari podrà facilitar informació sobre la propietat de l'obra de Salvador Dalí per tal que aparegui publicada en el mateix Lloc Web. El propietari tindrà l'opció d'identificar-se o d'acollir-se a l'anonimat.
 • Enviar el seu currículum perquè sigui inclòs en els processos de selecció de treball o de pràctiques a la Fundació.
 • Accedir i, si escau, contractar els diversos productes o serveis que la Fundació ofereixi o presti en cada moment a través d'aquest Lloc Web, com ara la reserva i/o venda d'entrades dels museus, la tramesa de sol·licituds de filmació i elaboració de reportatges fotogràfics, o la compra de material fotogràfic i la cessió de drets de reproducció.

2.2 Continguts de tercers, publicitat i enllaços

A través d'aquest Lloc Web, l'Usuari també podrà tenir accés a informació de tercers, fonamentalment relacionada amb activitats i serveis culturals diversos.

 • Continguts de tercers: la Fundació no garanteix ni es fa responsable de la veracitat, la fiabilitat, la integritat o la legalitat de qualssevol anuncis, opinions, ofertes, propostes, productes, béns, serveis, dades o altres informacions mostrats o distribuïts a través del Lloc Web però aliens a la mateixa Fundació. L'Usuari reconeix i accepta que la Fundació no es fa responsable dels continguts de tercers mostrats o distribuïts a través del Lloc Web. La Fundació té el dret però no l'obligació, segons el seu lliure albir, de corregir errors o omissions en qualsevol part del Lloc Web, de mostrar alguna informació en particular per tal de complir determinades lleis, així com d'editar, modificar, rebutjar o suprimir qualsevol contingut, sigui en tot o en part, del Lloc Web.
 • Publicitat: les transaccions de l'Usuari amb els tercers publicitaris trobats en el Lloc Web o per mitjà d'aquest es produeixen únicament i exclusiva entre l'Usuari i els publicitaris. L'Usuari reconeix i accepta que la Fundació no serà responsable dels danys i perjudicis, siguin de la mena que siguin, que es puguin derivar de les transaccions o de les informacions de tercers publicitaris en el Lloc Web, actuacions que seran alienes a la Fundació i quedaran a la lliure disposició de l'anunciant i de l'Usuari.
 • Enllaços: en aquest Lloc Web, l'Usuari hi podrà trobar enllaços a altres llocs web gestionats per tercers. L'establiment de qualssevol unions, connexions, reenviaments o associacions (enllaços) amb altres pàgines web (www) possibilitats des del Lloc Web (i) no implica que hi hagi cap mena de relació, col·laboració o dependència entre la Fundació i el responsable del lloc web aliè, i (ii) no comporta una garantia de la Fundació a l'Usuari.

Per tant, i atès que l'Usuari podrà trobar informació de tercers en aquest Lloc Web, llevat que la Fundació estableixi expressament una altra cosa, la Fundació no és part, ni està involucrada ni és responsable de les transaccions, els acords, els contractes o les disputes entre els usuaris i el venedor respectiu del producte o prestador del servei. En cas de disputa, l'Usuari exonera la Fundació i els seus agents i empleats de qualsevol classe de litigis, reclamacions o responsabilitats que es puguin derivar d'aquestes transaccions, acords, contractes o disputes o que hi estiguin relacionats.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o qualssevol altres elements inserits en el Lloc Web (inclosos, a títol merament enunciatiu i sense cap mena de limitació, les marques, els noms comercials, els logotips, els textos, les imatges, els vídeos, els gràfics, etc.) pertanyen a la Fundació i/o a tercers.

L'accés a aquest Lloc Web no implica, en cap cas, l'adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren. Sense el consentiment exprés de la Fundació, l'Usuari no podrà modificar, arrendar, prestar, vendre, copiar, reproduir, transmetre, distribuir ni crear treballs derivats o basats en el Lloc Web o en el seu contingut. Així mateix, l'Usuari no podrà connectar aquest Lloc Web amb un altre lloc web, ni revendre o redistribuir qualsevol part del Lloc Web, ni tampoc proporcionar accés al Lloc Web a terceres parts.

4. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Introducció: amb la informació que es proporciona tot seguit, la FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ vol assabentar-vos de la política de privacitat aplicada a les vostres dades personals.

Compliment de la normativa de protecció de dades: la FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ compleix tots els requisits que la normativa vigent estableix en matèria de protecció de dades personals, i totes les dades que es troben sota la nostra responsabilitat es tracten d'acord amb les exigències legals.

Mesures de seguretat: amb relació a les dades que ens faciliteu, se seguiran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives adients per tal de garantir-ne la confidencialitat.

Finalitats: us informem que les dades personals que ens faciliteu seran incorporades a un fitxer, el responsable del qual és la FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ, i que es dedicaran principalment a les finalitats següents:

 • Finalitats relacionades amb la gestió d'administració general (manteniment, desenvolupament i control).
 • Gestionar la vostra relació amb la nostra institució (contacte, peticions o consultes).
 • Comercialitzar i informar sobre les activitats, els productes i/o els serveis artístics i/o culturals propis o de tercers (per exemple, de Distribucions d'Art Surrealista) per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o un altre de similar.
 • Fer-vos soci dels Amics dels Museus Dalí.
 • Sol·licitar peritatges d'obra, de manera que la Comissió d'Acreditació i Catalogació pugui analitzar pintures i dibuixos a fi i efecte de determinar-ne l'autenticitat (és a dir, garantir que es tracta d'una obra de Salvador Dalí) i el valor de mercat.
 • Catàleg raonat: a través del formulari de contacte habilitat en aquest apartat del Lloc Web, l'Usuari pot facilitar informació sobre la propietat de l'obra de Salvador Dalí per tal que aparegui publicada en el mateix Lloc Web. El propietari té l'opció d'identificar-se o d'acollir-se a l'anonimat.
 • Enviar el vostre currículum perquè sigui inclòs en els processos de selecció de treball o de pràctiques de la Fundació; els currículums únicament es conservaran durant un termini màxim de dos anys per tal que siguin tinguts en compte en els diferents processos de selecció de la Fundació.
 • Accedir i, si escau, contractar els diversos productes o serveis que la Fundació ofereixi o presti en cada moment a través d'aquest Lloc Web, com ara la reserva i/o venda d'entrades dels museus, la tramesa de sol·licituds de filmació i elaboració de reportatges fotogràfics, o la compra de material fotogràfic i la cessió de drets de reproducció.

Us fem saber que les vostres dades personals no se segmentaran ni es faran servir amb cap finalitat comercial que no sigui la mera informació sobre els serveis i/o productes oferts per la FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ, els quals pretenem que us siguin d'utilitat.

En el cas que no vulgueu rebre informació dels nostres productes i/o serveis, no marqueu la casella d'acceptació de tramesa de materials informatius.

Si ens heu facilitat dades personals d'una tercera persona, abans d'incloure-les cal que l'hagueu informat sobre els punts aquí exposats i que li hagueu demanat el consentiment.

Cookies: en el Lloc Web de la Fundació no hi ha enllaços que permetin comunicar les vostres dades a altres pàgines web ni tampoc tractaments invisibles de dades personals, llevat que s'indiqui una altra cosa.

Drets dels afectats: en cas necessari, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que us pertoquen adreçant-vos per escrit —tot adjuntant una còpia d'un document oficial que us identifiqui— a la FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ, domiciliada a la Torre Galatea, pujada del Castell 28, CP 17600, Figueres, o bé enviant un correu electrònic a comunicacio@fundaciodali.org, tot indicant en el sobre o en l'assumpte del missatge: FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ Política de privacitat.

Per tot això entenem que, en el cas que ens faciliteu les vostres dades, ens autoritzeu expressament a tractar-les d'acord amb allò que s'ha descrit anteriorment.

5. OBLIGACIONS DE L'USUARI

5.1. Responsabilitat de l'Usuari

L'Usuari és conscient i accepta voluntàriament que l'ús del Lloc Web es du a terme, en tots els casos, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota mena que la Fundació pugui patir a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals l'Usuari queda sotmès amb relació a la utilització del Lloc Web en virtut de la legislació vigent.

5.2. Compliment de les lleis

L'Usuari es compromet a accedir i a fer ús del Lloc Web de conformitat amb la Llei, les condicions generals d'ús, la moral i els bons costums generalment acceptats.

L'Usuari s'obliga així mateix a no fer servir el Lloc Web amb finalitats il·lícites o il·legals, lesives de drets de tercers o que per qualsevol mitjà puguin malmetre o inutilitzar el Lloc Web o els drets de tercers.

5.3. No-interferència del Lloc Web

L'Usuari manifesta, garanteix i es compromet expressament a no enviar, transmetre, distribuir ni publicar a través del Lloc Web cap material que (i) restringeixi o impossibiliti a altres usuaris l'ús i el gaudi del Lloc Web; (ii) sigui il·legal, amenaçador, abusiu, perjudicial, calumniós, difamatori, odiós, racista, obscè, vulgar, ofensiu, pornogràfic, irrespectuós amb les religions o indecent; (iii) constitueixi o pugui constituir fets que puguin donar lloc a reclamacions civils o criminals; (iv) lesioni, violi, plagiï o infringeixi els drets de terceres parts, inclosos els de propietat intel·lectual i industrial; (v) contingui virus o algun altre component nociu capaç d'interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualssevol programes o equips informàtics; (vi) l'Usuari no estigui facultat per transmetre; i (vii) sigui material publicitari no sol·licitat o subliminar; o (viii) contingui indicacions i instruccions falses o enganyoses.

L'Usuari manifesta, garanteix i es compromet de manera expressa a (i) no interferir el Lloc Web o els servidors connectats al Lloc Web i obeir els requeriments, sistemes i procediments que hi estan vinculats; (ii) no obtenir accés desautoritzat a altres sistemes a través del Lloc Web; (iii) no influir en el Lloc Web de manera que afecti negativament les transaccions d'altres usuaris; (iv) no amenaçar ni coaccionar altres usuaris; (v) no emmagatzemar ni recopilar dades personals o professionals d'altres usuaris; (vi) no actuar de manera falsa i desautoritzada en nom i representació d'altres persones o entitats; (vi) no dur a terme pràctiques que representin una competència deslleial.

5.4. Actuació de bona fe

L'Usuari podrà contractar lliurement activitats, serveis i productes així com sol·licitar informació o qualsevol altra actuació que sigui vigent en el Lloc Web, però en qualsevol d'aquests supòsits haurà d'actuar de bona fe i d'acord amb les condicions publicades en el Lloc Web.

6. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

6.1. Del funcionament i la disponibilitat del Lloc Web

La Fundació no garanteix la disponibilitat i la continuïtat del funcionament del Lloc Web o dels altres llocs web amb els quals s'hagi establert un enllaç. Així mateix, la Fundació no serà responsable en cap cas de qualssevol danys i perjudicis que es puguin derivar de (i) la manca de disponibilitat o accessibilitat del Lloc Web o dels altres llocs amb els quals s'hagi establert un enllaç, (ii) la interrupció en el funcionament del Lloc Web o les avaries informàtiques i telefòniques, les desconnexions, els retards o els bloqueigs causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics que es produeixin en el curs del funcionament, i (iii) altres danys ocasionats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades i fora del control de la Fundació.

La Fundació fa servir programes de detecció de virus per controlar tots els continguts que introdueix en el Lloc Web. No obstant això, la Fundació no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en el Lloc Web introduïts per tercers aliens a la Fundació que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, la Fundació no serà responsable en cap cas dels danys i perjudicis de qualsevol mena eventualment derivats de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

Així mateix, la Fundació utilitza diverses mesures per protegir el seu Lloc Web contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, la Fundació no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir accés al tipus d'ús del Lloc Web que fa l'Usuari o a les condicions, característiques i circumstàncies en les quals té lloc aquest ús. En conseqüència, la Fundació no serà responsable en cap cas dels danys i perjudicis que es puguin derivar d'aquest accés no autoritzat.

La Fundació es reserva el dret d'interrompre l'accés al seu Lloc Web o a qualsevol dels seus continguts en qualsevol moment i sense avís previ.

6.2 Dels continguts i la qualitat del servei

La Fundació no es fa responsable de la manca d'utilitat o adequació d'aquest Lloc Web per a un ús específic.

La Fundació tampoc no es responsabilitza dels perjudicis que pugui patir l'Usuari pels errors o les omissions que puguin presentar els continguts d'aquest Lloc Web, encara que es compromet a verificar i vigilar periòdicament els continguts i les informacions que hi apareixen.

6.3. De la utilització

La Fundació no es farà responsable en cap cas de l'ús que els usuaris puguin fer del Lloc Web o dels continguts, ni tampoc dels danys i perjudicis que se'n puguin derivar.

6.4. Dels enllaços a altres llocs web

A través d'aquest Lloc Web, l'Usuari podrà accedir a llocs web pertanyents a tercers i/o gestionats per tercers.

La presència d'aquesta mena d'enllaços és merament informativa i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació dels productes o serveis oferts en el lloc web de destinació. L'Usuari accedirà al contingut sota la seva responsabilitat exclusiva i en les condicions d'ús que el governin. L'Usuari reconeix i accepta que la Fundació no es fa responsable, sigui directament o indirecta, de qualssevol danys i perjudicis causats per l'accés als dits enllaços.

En el cas que la Fundació tingui coneixement efectiu que la informació o l'activitat a la qual es remet des d'aquests enllaços és il·lícita, constitueix un delicte o pot lesionar béns o drets d'un tercer susceptibles d'indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l'enllaç corresponent tan aviat com li sigui possible.

7. ACCIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT

La Fundació es reserva el dret d'exercir totes les accions que legalment tingui a l'abast per exigir les responsabilitats que es puguin derivar de l'incompliment de qualsevol de les disposicions d'aquestes condicions generals d'ús del Lloc Web per part d'un Usuari.

8. NUL·LITAT PARCIAL

a declaració de nul·litat, invalidesa o ineficàcia de qualsevol d'aquestes condicions generals no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que continuaran essent vinculants entre les parts.

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La prestació del servei del Lloc Web i les presents condicions generals, que el regeixen, queden sotmeses a la legislació espanyola; els jutjats i tribunals de la ciutat de Girona (Espanya) són els competents per resoldre tots els conflictes derivats o relacionats amb aquest Lloc Web.