Manual d'ús

Cerca avançada
Clica aquí per veure l'Índex de Col·leccions

L'usuari accedeix a la fitxa de les obres mitjançant el cercador o bé navegant pels diferents trams cronològics proposats. El cercador permet també accedir a l'índex de col·leccions públiques i privades que contenen obra de Salvador Dalí.

Tota la informació facilitada en els diferents apartats de cadascuna de les fitxes ha estat entrada seguint aquests criteris:

Imatge

Sempre que ha estat possible, oferim una reproducció de l'obra a color. En alguns casos, mostrem més d'una imatge que complementa la informació presentada.

En el cas de les pintures estereoscòpiques, per tal d'establir l'ordre de presentació (esquerra-dreta) ens hem basat en la bibliografia, l'existència de material preparatori, indicacions del pintor o l'observació mitjançant un estereoscopi.

Títol

És freqüent que una obra sigui coneguda amb diferents títols. En aquest catàleg es prioritza el títol que l'obra rep a la seva primera exposició, que llegireu en cursiva (i entre parèntesis, traduïda al català, si escau). Els títols atorgats a l'obra posteriorment venen a continuació i els presentem en negreta.

Quan no es coneix el títol amb què va aparèixer l'obra en una primera exposició, prioritzem el més conegut i l'indiquem en negreta.

En les obres corresponents principalment al període 1976-1983 hem comprovat que, malgrat que algunes d'elles es van exposar en vida del pintor, sovint els títols atorgats són descriptius i en ocasions mencionen les fonts d'inspiració. Per tant, hem optat per utilitzar la fórmula general "Sense títol. Segons..." acompanyat del títol de l'obra de l'artista en què Dalí es basa.

Quan en un títol hi hem trobat errades tipogràfiques o ortogràfiques, les hem corregit. A l'apartat d'observacions es fa constar el títol original tal i com apareix publicat per primera vegada.

Moltes de les obres estudiades contenen algun topònim en el seu títol. Hem optat per normalitzar el nom segons el Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya. Així, per exemple, escriurem Portlligat, malgrat que als temps del pintor s'escrivia de forma separada (Port Lligat).

Data

Dalí no sempre datava les obres. Quan una obra no està datada, es proposa un any. Si disposem d'informació fidedigna, oferim la data concreta. Quan és una proposta de la qual no estem del tot segurs, l'any és precedit per una c. (circa).

Tècnica

Aquest catàleg es compon majoritàriament d'olis. Tot i així, compta també amb alguns tremps i d'altres procediments, com ara collages.

Suport

Dalí va pintar en la primera època, fins al 1930, sobre diferents tipus de suports: cartrons, fustes, però en especial sobre tota classe de teles, de les quals cal destacar les arpilleres o les teles de sac, molt bastes i de trama gruixuda, on pintava de manera directa. Al llarg dels anys trenta utilitza en particular taules de fusta de petit format i teles preparades industrialment. Tant a la dècada dels quaranta com a la dels cinquanta fa servir sobretot suports de tela, de dimensions mitjanes, preparats també industrialment. Puntualment utilitza plafons rígids en la realització de maquetes per a projectes escenogràfics o decorats de cinema. A partir de la dècada dels seixanta i durant els setanta, incorpora petits suports amb efectes òptics com ara el Rowlux i realitza obres sobre teles i plafons de fusta contraplacada de grans dimensions, entre les quals les destinades a decorar els sostres i les parets del Teatre-Museu i del Castell de Púbol. Els suports de tela no els deixarà mai d'utilitzar i són els que fa servir, del 1980 al 1983, en les seves últimes sèries de pintures.

Dimensions

Les mides són en centímetres. L'altura precedeix l'amplada. Les mides han estat preses directament de l'obra. Quan això no ha estat possible, facilitem la informació subministrada per les institucions o els propietaris privats.

Signatura i inscripcions

Es descriu la signatura o la inscripció i el lloc on es troba. En el cas de la signatura, si no en presenta o bé ha estat signat amb posterioritat per l'artista, es fa constar.

Localització

Aquest apartat informa de l'actual propietari de l'obra. Quan els col·leccionistes particulars desitgen conservar l'anonimat es recorre a l'expressió "Col·lecció privada".

Procedència

Aquí oferim cronològicament el nom dels diferents propietaris que ha tingut l'obra. Es tracta d'una informació molt útil amb vista a l'atribució d'una pintura, però difícil de reunir. És per aquest motiu que animem els propietaris a posar-se en contacte amb nosaltres si disposen de qualsevol dada d'interès sobre les obres.

Observacions

Aquest apartat serveix per aclarir algun dels camps de la fitxa de l'obra, sigui el títol, la datació, les procedències, la durada d'alguna exposició, etc. També en fem ús per explicar si l'obra ha estat pintada tant en l'anvers com en el revers.

Exposicions

S'enumeren cronològicament les exposicions més importants on l'obra ha estat mostrada. Quan sabem amb quin número l'obra era reproduïda en el catàleg de l'exposició, el fem constar.

Bibliografia

Indiquem les publicacions més importants en què s'ha reproduït una imatge de l'obra i s'especifica la pàgina on apareix.

Copyright

Hem intentat contactar amb totes les persones i les institucions propietàries dels drets d'autor de les pintures publicades en aquest catàleg. Per als casos en què això no ha estat possible, convidem els propietaris a notificar-ho al Departament de Drets de la Fundació Gala-Salvador Dalí: gerencia@fundaciodali.org.