Conservació i restauració

El Departament de Conservació i Restauració té una funció bàsica en l'assoliment d'un dels objectius principals de la Fundació, que consisteix en la preservació de l'obra de Salvador Dalí en les millors condicions possibles, pensant en el servei que puguin fer a les futures generacions.
L'activitat del departament se centra en la conservació preventiva de les obres i en les intervencions de restauració, sempre partint de l'exhaustiva documentació i l'estudi de les tècniques i dels materials emprats per l'artista, a fi d'aprofundir en la comprensió de la producció daliniana i dels processos d'envelliment de les seves obres. Per assolir els objectius, quan és necessari es treballa en col·laboració amb els altres serveis de la Fundació, i el departament coordina equips interdisciplinaris d'especialistes.