Autentificació d’escultura i obra tridimensional

Autentificació d’escultura i obra tridimensional Fundació Gala - Salvador Dalí

La Fundació Gala-Salvador Dalí crearà una comissió especialitzada que s'encarregarà d'avaluar, catalogar i emetre un judici respecte de qualsevol escultura i obra tridimensional susceptible de ser atribuïda a l'autoria de Salvador Dalí.

Per tal d'autentificar i emetre un certificat d'expertització de l'obra cal certificar en primer lloc la seva autoria. Aquest procés comprèn diferents punts, depenent de les característiques de l'obra:

  1. Identificar i autentificar l'autoria de Dalí, si és possible a través del certificat d'autenticitat de l'obra emès pel propi artista
  2. Comprovar la procedència de l'obra
  3. Certificar la vinculació de Dalí amb l'obra a través de la documentació (contractes, bon à tirer, correspondència, fotografies, bibliografia, etc.)

Una vegada verificada l'autoria de Dalí, es procedirà a avaluar i catalogar l'obra segons els criteris exposats en l'apartat de Criteris artístics de la Fundació Gala-Salvador Dalí en matèria d'escultura i obra tridimensional. Tota obra que acrediti i compleixi totes les condicions expressades en cada apartat, disposarà d'un certificat d'expertizació en el que constarà la seva catalogació com a:

  • Obra original única de Salvador Dalí
  • Obra original de Salvador Dalí
  • Obra original pòstuma de Salvador Dalí
  • Obra múltiple de Salvador Dalí

Només s'emetran certificats d'expertització sobre l'obra original de Salvador Dalí i sobre l'obra múltiple realitzada amb anterioritat al 23 de gener de 1989. Per tant, cap obra derivada d'una llicència de reproducció gaudirà d'aquest tipus de documentació, considerant que no es tracta d'una obra sinó d'una mera reproducció, segons el que s'ha exposat en l'apartat Reproducció d'obra de Salvador Dalí autoritzada mitjançant llicència.