Edició original de Salvador Dalí

Es considera una Edició original de Salvador Dalí, tota aquella edició limitada d'escultures o obres tridimensionals realitzada abans del 23 de gener del 1989, que no superi els 8 exemplars + 4 proves d'artista, i que derivi d'un model realitzat per Dalí.

Aquesta edició ha de respondre a un contracte signat entre Dalí i l'editor, on s'hagin especificat els detalls de l'edició. Cadascun dels exemplars resultants de l'edició han d'estar identificats mitjançant la signatura de l'artista, la numeració l'obra i el segell del fonedor.

Per tant, una escultura o objecte tridimensional serà considerat com a Obra original de Salvador Dalí, sempre i quan s'acrediti que:

(i) pertany a una edició limitada a 12 exemplars, 8 exemplars + 4 proves d'artista, realitzada per Dalí en vida, i sota la seva supervisió

(ii) el model (tridimensional) utilitzat per a realitzar l'edició va ser creat per Salvador Dalí en vida

(iii) existeix un contracte signat per Dalí que empara l'edició

(iv) les mesures i els materials són els autoritzats per Dalí

(v) la signatura de l'obra és autèntica de Dalí

(vi) la numeració de l'obra coincideix amb un dels exemplars previstos de l'edició

(vii) el segell del fonedor es correspon amb la foneria que va realitzar l'edició

El fet que es requereixi una edició limitada a 12 exemplars, deriva d'allò que s'exposa en primer lloc a la legislació francesa en matèria d'aplicació d'impostos a obres d'art, segons l'Annexe III au Code Général des impôts du Décret nº 67-454 du 10 juin 1967 [1], i a la legislació espanyola a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Segons l'article 136 d'aquest darrer codi es consideren "esculturas originales y estatuas de cualquier materia, siempre que hayan sido realizadas totalmente por el artista; vaciados de esculturas, de tirada limitada a ocho ejemplares y controlada por el artista o sus derechohabientes (código NC 9703 00 00)" [2]. A aquests 8 exemplars s'hi preveuen 4 exemplars més o proves d'artista, que haurien de mantenir-se en principi fora de comerç [3].

Excepcionalment, es pot valorar la possibilitat de considerar algun dels exemplars de l'edició original com a Exemplar original únic de Salvador Dalí. Això es valorarà quan un dels 12 exemplars presenti unes particularitats que el distingeixin de la resta. Necessàriament, són sempre modificacions o detalls expressament volguts, realitzats i supervisats pel propi Dalí en vida, per a distingir un exemplar d'una edició com a únic. Aquesta condició no és vàlida per cap obra que resulti d'una edició pòstuma.


[1] Décret nº 67-454 du 10 juin 1967. Publ.: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000338193&dateTexte= [Data de consulta: 29/10/2013].

[2] Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre). Publ.: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28740 [Data de consulta: 01/01/2013].

[3] Gilles Perrault, "L'œuvre originale et la sculpture d'édition", La revue Experts, núm. 85, agost 2009, p. 29.