Edició original pòstuma de Salvador Dalí

Es considera una Edició original pòstuma de Salvador Dalí, tota aquella edició limitada d'escultures o obres tridimensionals realitzada després del 23 de gener del 1989, que no superi els 8 exemplars + 4 proves d'artista i que derivi d'un model realitzat per Dalí. El fet de considerar original una edició limitada de 12 exemplars realitzada després de la mort de l'artista obeeix a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido anteriorment citada, que contempla també la possibilitat que siguin els successors o hereus dels drets de reproducció de l'obra de l'artista els qui autoritzin una edició [1].

Cadascun dels exemplars resultants de l'edició han d'estar identificats mitjançant la numeració del tiratge i el segell del fonedor.

Per tant, una escultura o objecte tridimensional serà considerat com a Obra original pòstuma de Salvador Dalí, sempre i quan s'acrediti que:

(i) pertany a una edició limitada a 12 exemplars, 8 exemplars + 4 proves d'artista

(ii) el model utilitzat per l'edició de l'escultura no procedeix d'un sobremotllo

(iii) el model (tridimensional) utilitzat per a realitzar l'edició va ser creat per Salvador Dalí en vida

(iv) existeix un contracte que empara l'edició

(v) les mesures i els materials són els autoritzats per Dalí

(vi) la numeració de l'obra coincideix amb un dels exemplars previstos de l'edició

(vii) el segell del fonedor es correspon amb la foneria que va realitzar l'edició

(viii) sempre que es presenti com a tal, com a obra/edició pòstuma

Malgrat això, cal apuntar que segons Ley 3/2008, de 23 de diciembre que regula el dret de participació d'una obra, es pot arribar a discutir l'originalitat de tota escultura pòstuma: segons aquesta llei una obra d'art original només serà aquella realitzada en vida de l'autor [2].

El fet que des del marc legal es pugui autoritzar i qüestionar al mateix temps la originalitat d'una escultura editada de manera pòstuma, ens porta a legitimar aquest tipus d'edicions però amb certes reserves. Per aquest motiu, la postura oficial de la Fundació Gala-Salvador Dalí és la d'estimar en un menor grau tant comercial com artístic aquestes obres, en tant que l'artista no les ha pogut ni realitzar, ni supervisar, ni donar per definitives [3].


[1]  Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre). Publ.: http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1992-28740 [Data de consulta: 01/01/2013].

[2] Ley 3/2008, de 23 de diciembre, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original. Segons l'article 1: "Los ejemplares de obras de arte objeto de este derecho que hayan sido realizados por el propio autor o bajo su autoridad se consideraran obras de arte originales. Dichos ejemplares estaran numerados, firmados o debidamente autorizados por el autor". Publ.: http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/25/pdfs/A51995-51997.pdf [Data de consulta: 14/11/2013].

[3] En aquest punt ens adrecem a les conclusions presentades pel Statement on Standards for the Production and Reproduction of Sculpture. Publ.: http://www.collegeart.org/guidelines/sculpture [Data de consulta: 23/10/2013].