Obra original única de Salvador Dalí

Sota aquest epígraf entenem tota escultura o obra tridimensional realitzada pel mateix artista en vida, per tant abans del 23 de gener del 1989, concebuda i realitzada com a 1 única unitat, o, el que és el mateix, que no va ser concebuda per a una producció de més exemplars.

Per tant, una escultura o objecte tridimensional serà considerat com a Obra original única de Salvador Dalí, sempre i quan s'acrediti que:

(i) ha estat concebuda i realitzada com a 1 única unitat, per Dalí en vida

Ateses les particularitats que es detecten en l'obra de Dalí, podem identificar però una variant dins aquesta categoria. En concret, podem assenyalar alguns casos en què Dalí modifica una de les seves obres originals úniques, donant lloc a noves obres que amb el mateix títol -o amb lleugeres variants- podem definir com a versions, igualment úniques. Malgrat que són molt puntuals les ocasions en que identifiquem aquest fet, han d'incloure's igualment dins aquesta classificació, amb la nomenclatura de Versió original única de Salvador Dalí, i sempre i quan es compleixin els mateixos punts que s'acaben de detallar en aquest mateix apartat.

Cal apuntar igualment, que la producció de Dalí ens planteja el cas d'algunes obres originals úniques realitzades en un determinat moment de les que posteriorment n'autoritza la realització  d'una edició. És el cas, per exemple, d'alguns dels seus objectes surrealistes més famosos, concebuts com a obres úniques durant la dècada de 1930 i que posteriorment, durant els anys 60 i 70, i per voluntat expressa del mateix artista, varen ser editats en bronze. En aquests casos, continuem considerant l'existència d'una obra original única i les que sobrevenen de manera posterior com a resultat de l'edició original, segons els criteris que s'exposen en l'apartat Edició original de Salvador Dalí.