Precedents per a l'estudi de l'obra escultòrica de Salvador Dalí

Més enllà de l’obra única en l’escultura de Salvador Dalí

És cert que en el camp de l'escultura contemporània, cada artista necessita un estudi particular i específic, i en aquest sentit Dalí no és menys. Al contrari, les dificultats que existeixen per conciliar una postura unànime sobre el procés de producció de la seva escultura i especialment entorn del concepte d'autenticitat d'algunes edicions han plantejat molts interrogants.

La recerca duta a terme pel Centre d'Estudis Dalinians s'ha centrat especialment en la identificació de les característiques de les escultures i obres tridimensionals resultants d'un procés d'edició, del que se'n deriven un nombre determinat d'exemplars. De fet, un dels handicaps més importants als que s'enfronta avui l'escultura de Salvador Dalí és la proliferació d'edicions múltiples, fins i tot de manera pòstuma.

En els darrers anys, s'ha posat de manifest que la producció d'escultures pòstumes de Salvador Dalí es continua desenvolupant en raó de contractes signats en vida pel mateix artista i per la cessió o compra-venda a tercers dels drets de reproducció. Dos articles publicats per la revista ARTnews [1] han evidenciat aquest fet; especialment l'estat actual de la comercialització de l'escultura de Dalí, i les dificultats que implica a dia d'avui presentar aquesta obra davant el públic. Per bé que en alguns casos certes edicions puguin comptar amb un marc o contracte legítim, la seva presentació a l'espectador, tant en els circuits comercials com culturals, ha d'oferir les garanties necessàries que permetin una millor comprensió d'aquestes obres.

Entorn a aquesta confusió, en l'actualitat moltes obres són ofertes o exhibides de manera "fraudulenta", en el sentit que es presenten com a obra original de Salvador Dalí, quan ni des del punt de vista legal ni artístic posseeixen aquest valor. Per tal d'afrontar aquesta realitat, el Centre d'Estudis Dalinians de la Fundació Gala-Salvador Dalí no pot fer altra cosa que establir les bases per garantir l'estudi raonat de l'escultura de l'artista, i fonamentar uns criteris específics per a la seva correcta identificació. Per això, s'ha treballat de manera preferent en la determinació dels paràmetres que han de permetre la identificació bé d'una obra original, bé d'una obra múltiple, bé d'una mera reproducció.

D'aquesta manera, ara podem oferir les primeres directrius que permeten validar l'escultura original de Salvador Dalí. Cal assenyalar però que es tracta encara d'un work in progress susceptible de ser ampliat i/o revisat amb motiu de l'obtenció de noves informacions i a través de l'estudi continuat.


[1] Thane Peterson, "The Dalí Sculpture Mess", ARTnews,12/01/2008. Publ.: http://www.artnews.com/2008/12/01/the-dali%C2%AD-sculpture-mess [Data de consulta: 20/10/2011]; Thane Peterson, "The Dalí Sculpture Mess", ARTnews, 12/03/2012. Publ.: http://www.artnews.com/2012/12/03/the-dali-sculpture-mess [Data de consulta: 17/12/2012]. Aquest darrer article ha obtingut el Excellence in Journalism Arts/Culture Award 2013 de la Society of the Silurians.