Reproducció d’obra de Salvador Dalí autoritzada mitjançant llicència

Sota aquest epígraf es considera qualsevol altra edició d'escultures realitzada de manera pòstuma, després del 23 de gener de 1989, per part dels successors o hereus dels drets de reproducció de l'obra de l'artista, que no es cenyeixi a una edició limitada d'exemplars de 8 exemplars + 4 proves d'artista segons el que s'ha exposat a l'apartat Edició original pòstuma de Salvador Dalí.

Per tant, una escultura o objecte tridimensional serà considerat com a Reproducció d'obra de Salvador Dalí autoritzada mitjançant llicència, sempre i quan s'acrediti que:

(i) el model (tridimensional) utilitzat per a realitzar l'edició va ser creat per Salvador Dalí en vida

(ii) existeix un contracte que empara l'edició, i ha estat ratificat per la Fundació Gala-Salvador Dalí

(iii) les mesures i els materials són els autoritzats per Dalí

(iv) l'edició hagi estat supervisada per la Fundació Gala-Salvador Dalí

Per tal, d'oferir la màxima claredat i facilitar al públic una millor comprensió d'aquesta escultura legitimada pels drets de reproducció de l'obra de Salvador Dalí que posseeixen algunes empreses i institucions, aquestes obres estaran identificades sobre la seva mateixa superfície amb la menció "Reproducció d'obra de Salvador Dalí autoritzada mitjançant llicència".

En el cas dels exemplars ja realitzats que resultin d'aquest tipus d'edicions, tindran l'obligació d'incorporar aquesta menció a partir d'aquest moment.

L'autorització d'aquestes reproduccions prové d'un dret de reproducció atorgat pel mateix Dalí en alguns dels contractes que va signar. Tanmateix, en determinades ocasions Dalí no va ser gaire explícit a l'hora d'establir els paràmetres que havien de regir l'edició de l'obra, i no va concretar alguns aspectes importants com el número precís d'exemplars, tipus de material i mesures concretes. Per aquest motiu, una cosa són les edicions derivades d'aquests contractes que ell mateix va poder supervisar en vida, i que per tant va donar per bones. I una altra cosa molt diferent són les que es puguin continuar editant de manera pòstuma, quan l'artista ja no és present per validar-les.

Per tant, en aquest punt la Fundació Gala-Salvador Dalí es compromet en primer lloc a estudiar cas per cas la validesa dels drets de reproducció que puguin posseir tercers, i validar-los si és procedent. En cas d'una valoració positiva, els exemplars resultants d'aquestes edicions es consideraran reproduccions d'obra, atès que no podent comptar amb els criteris originals ni el vistiplau de Dalí, la Fundació Gala-Salvador Dalí no es sent amb la potestat d'identificar els exemplars derivats d'aquestes edicions com a obra de l'artista, sinó com a meres reproduccions.

Aquesta part de l'escultura de Salvador Dalí passa per tant a formar part del merchandising, i no se li pot atorgar cap mena de valor artístic, ni tampoc comercial dins el mercat de l'art. Per això aquestes escultures no disposaran de cap tipus de certificat d'expertització, ni seran objecte en cap cas d'estudis artístics especialitzats, ni formaran part del Catàleg Raonat d'Escultura i Obra tridimensional de Salvador Dalí.