Manual d'ús

La publicació digital del Catàleg Raonat d'Escultura i Obra tridimensional de Salvador Dalí ha estat especialment concebuda i dissenyada en funció de les característiques específiques de l'obra escultòrica de Dalí.

L'apartat Sobre el Catàleg Raonat inclou sis seccions que permeten perfilar tant les característiques generals de l'obra escultòrica original de Dalí, com els continguts i el funcionament d'aquest catàleg raonat. Per una banda, inclou un recorregut cronològic i les característiques específiques de l'obra original de Dalí, a més d'un glossari de termes. I per l'altra, la metodologia i el manual d'ús d'aquest catàleg raonat, a més de les dades de l'equip de treball.

L'usuari pot accedir a cadascuna de les obres mitjançant l'eina del cercador, amb diferents camps o paraules clau, o bé per mitjà de l'índex d'obres o l'índex de col·leccions. En el primer es troben totes les obres ordenades per ordre cronològic, i es pot navegar per les diferents dates a través de la barra situada a la part superior. En el segon consten totes les obres classificades per les institucions o col·leccions que en són les propietàries actuals.

L'estudi de cada obra es presenta en el format d'una fitxa estructurada en tres apartats, que inclouen diferents camps d'informació. A continuació, es presenta una descripció acurada d'aquests apartats i dels continguts que s'hi poden trobar.

Agence France Presse, Salvador Dalí al seu apartament de París, 1932-1933. Getty Images
 1. Presentació de l'obra escultòrica

  Inclou les dades principals que permeten identificar l'obra pel seu número de catàleg raonat, el seu títol i la seva classificació dins l'obra original de Dalí. Això es complementa amb una imatge, que es pot explorar a alta resolució.

  Núm. cat. OE

  Cada obra del Catàleg Raonat d'Escultura i Obra tridimensional de Salvador Dalí té una numeració pròpia i permanent, presentada amb aquesta abreviatura.

  Títol

  El títol original d'una obra escultòrica és l'atorgat per primer cop i directament per Dalí. Les fonts que s'han utilitzat per identificar els títols són, principalment, els catàlegs d'exposició de l'època. Per tant, el títol original és el que consta en ocasió de la primera exposició de l'obra. Altrament, també s'han pres en consideració els títols esmentats en escrits propis de Dalí, tant manuscrits com publicacions.

  En primer lloc, preferentment s'indica sempre el títol original de l'obra en cursiva i negreta i, tot seguit, la seva traducció a l'idioma de navegació seleccionat en rodona i negreta. Si escau, a continuació també s'anoten en rodona altres títols coneguts de l'obra en vida de Dalí a l’idioma seleccionat. Aquests títols normalment són adjudicats per l'artista, si bé també pot ser que es coneguin gràcies a altres fonts documentals, sempre en vida de Dalí.

  Quan no es coneix el títol original adjudicat per Dalí però s'han identificat altres títols donats a conèixer en vida de Dalí, aquests constaran en rodona i negreta, traduïts directament a l'idioma seleccionat.

  Quan no es coneixen el títol original ni altres títols coneguts en vida de Dalí, s'ha optat per incorporar un títol descriptiu, precedit de l'especificació "Sense títol", tot en rodona i negreta.

  Si en algun cas s'han detectat errades tipogràfiques o ortogràfiques, s'han esmenat i s'ha explicat en l'apartat d'observacions, on s'indica el títol original tal i com consta en la font documental.

  En cas que el títol de l'obra contingui un topònim, aquest s'ha actualitzat d'acord amb el Nomenclàtor oficial de toponímia de Catalunya.

  Tipus d’obra original

  En aquest camp s'estableix la classificació de l'obra escultòrica d'acord amb els Criteris artístics de la Fundació Gala-Salvador Dalí en matèria d'escultura i obra tridimensional. Fent un doble clic sobre aquest valor s'accedeix directament a l'apartat Escultura original, on s'explica de manera concisa quines són les característiques que distingeixen cada tipus d'obra original de Dalí.

  Quan en aquest camp s'identifica una obra original única amb versions o una instal·lació, a la part superior de la pantalla es desplega una franja horitzontal en què s'estableixen la relació i la jerarquia d'aquestes unitats complexes. En ambdós casos es tracta d'obres escultòriques relacionades en el procés de creació amb altres obres de Dalí incloses en aquest catàleg raonat.

  En el cas d'una obra original única amb versions, es presenta una línia seqüencial amb la imatge en miniatura de l'obra original a l'esquerra i les imatges també en miniatura i les dates de cadascuna de les versions a la dreta i en ordre cronològic de creació. Aquesta presentació funciona com una eina navegable; així doncs, fent un doble clic sobre qualsevol miniatura, s'accedeix a la fitxa d'estudi de cada versió de l'obra original. En aquesta fitxa es manté aquesta presentació a la part superior, fet que permet a l'usuari tornar a l'obra original única amb versions o bé explorar la resta de versions. Si per algun motiu l'usuari accedeix a una versió original única directament a través de la cerca, trobarà aquesta presentació i podrà accedir de la mateixa manera tant a l'obra original única amb què es relaciona la versió com a la resta de versions.

  Quan es tracta d'una instal·lació i en el cas que aquesta contingui obra escultòrica de Dalí publicada en aquest catàleg raonat, també es presenta una franja horitzontal amb un sistema de navegació similar. El seu funcionament és semblant al que s'ha descrit abans. En aquest cas la imatge en miniatura de la instal·lació apareix a l'esquerra i a la dreta es disposen les miniatures de les obres que la instal·lació conté. Fent un doble clic sobre qualsevol d'aquestes imatges, s'accedeix directament a la fitxa d'estudi de l'obra. En aquesta fitxa es manté aquesta presentació, fet que permet navegar i explorar les diferents obres escultòriques que formen part de la instal·lació i també tornar a la fitxa general de la instal·lació. Si l'usuari accedeix directament a una obra que forma part d'una instal·lació, trobarà una pestanya a la part superior dreta que li permetrà accedir a la fitxa de la instal·lació i a les altres obres que en formen part.

  Imatge

  A la part esquerra de la fitxa es presenta una imatge de l'obra escultòrica, que es pot ampliar amb el zoom, situat a l'angle inferior dret.

  En alguns casos l'estat de conservació actual de l'obra pot diferir del primer estat en el moment en què es va crear. Aquest fet pot obeir a diferents motius, que s'expliquen convenientment en la descripció de l'obra. En aquests casos, i per oferir la màxima informació sobre el seu procés de creació i conservació, es publica una imatge del primer estat i una altra del seu estat actual.

  En altres ocasions es presenten obres la localització actual de les quals es desconeix. Es tracta d'obres escultòriques que es poden atribuir a Dalí, però que actualment només es poden identificar mitjançant fotografies d'arxiu. La major part d'aquestes imatges procedeix de l'arxiu del Centre d'Estudis Dalinians i en gairebé tots els casos es tracta de fotografies en blanc i negre.

  Copyright

  Al peu de foto de la imatge fotogràfica s'indica la informació dels drets d'autor de l'obra escultòrica i dels drets de reproducció de la imatge. Per obtenir informació addicional, es pot adreçar una consulta al Departament de Drets de la Fundació Gala-Salvador Dalí: gerencia@fundaciodali.org.

 2. Descripció de l’obra escultòrica

  En aquest apartat es presenten les dades bàsiques de l'obra: autor, data, descripció tècnica, signatura, inscripcions i localització actual. A més, cada obra va acompanyada d'una descripció addicional en què es recullen algunes informacions importants perquè l'usuari es pugui apropar a l'obra i comprendre'n millor alguns detalls.

  Autor

  El Catàleg Raonat d'Escultura i Obra tridimensional de Salvador Dalí només recull obres originals autoria de Dalí i, per això, no s'especifica l'autor de l'obra en cada fitxa. Aquest camp només es fa constar en aquells casos en què s'ha identificat una autoria compartida, és a dir, quan l'obra és el resultat de la col·laboració de Dalí amb un altre artista. En aquestes ocasions el nom dels dos autors es presenta separat per un guió.

  Data

  La datació de l'obra correspon a la data de la seva creació i s'ha determinat de diverses maneres. En primer lloc, s'ha comprovat si l'obra està datada per Dalí mateix, directament sobre la peça o amb algun document relacionat (un contracte o un altre document associat al procés de creació). En segon lloc, s'han considerat els catàlegs d'exposició que corresponen a la primera ocasió en què l'obra es va exhibir.

  En els casos en què la data consti sobre la mateixa obra mitjançant una inscripció, s'especificarà juntament amb la seva ubicació.

  A vegades no es poden determinar dates concretes per la manca d'informació precisa. En aquestes ocasions es proposa indicar un interval d'anys o bé una data precedida de l'abreviatura c. (circa). Amb el botó de la dreta es pot accedir a l'índex d'obres i visualitzar totes les obres d'una mateixa cronologia.

  Tècnica

  En aquest camp es precisa la tècnica amb la qual s'ha creat l'obra escultòrica. Aquest catàleg pren en consideració diferents tipus d'obres tridimensionals, escultures, objectes i instal·lacions. Això ens situa davant un ampli ventall de tècniques, pròpies de cadascun d'aquests tipus, que s'han descrit de manera acurada. Pel que fa a la informació dels materials i de la tècnica de les obres, s'han tingut en compte la documentació consultada provinent de diverses fonts i les dades facilitades pels propietaris.

  Dimensions

  Les dimensions de l'obra es detallen en centímetres i corresponen, en aquest ordre, a l'alçada, l'amplada i el fons. Puntualment també es pot indicar el diàmetre.

  Signatura

  En els casos en què l'obra està signada, es presenta la transcripció de la signatura en cursiva i se n'assenyala la ubicació.

  Inscripcions

  A part de la signatura, una obra escultòrica pot presentar altres inscripcions relacionades, entre altres, amb el procés de producció. En aquests casos, cadascuna de les inscripcions es publica en cursiva i se n'assenyala la ubicació.

  Localització

  En aquest camp s'indica el nom de la institució, el museu o la col·lecció que ostenta la propietat actual de l'obra. En cas que el propietari hagi preferit mantenir el seu anonimat, es fa constar com a col·lecció privada. Des d'aquí es pot accedir a l'índex de col·leccions.

  Si no es coneix la ubicació actual de l'obra, es registra com a localització desconeguda. D'altra banda, si es tracta d'una obra efímera, consta com a tal.

  Descripció

  Ateses la complexitat i la varietat de l'obra escultòrica, es presenta una breu descripció en què es destaquen els aspectes relacionats amb la creació, la iconografia o el context de l'obra. De vegades, fins i tot, aquest camp conté declaracions directes de Dalí, en què descriu l'obra o en fa esment. D'aquesta manera es vol proporcionar a l'usuari una informació complementària que li permeti comprendre millor l'obra escultòrica daliniana.

 3. Documentació de l'obra escultòrica

  En aquest darrer apartat es publiquen els detalls de tota la documentació relacionada amb l'obra. Pot fer referència a la procedència i altres observacions derivades del seu estudi i també a la bibliografia i a les exposicions en què s'ha exhibit. També a les obres escultòriques relacionades amb l'obra en estudi i a determinats continguts relacionats. Aquesta informació es publica després que el Centre d'Estudis Dalinians n'hagi comprovat la veracitat.

  Procedència

  Es tracta d'una relació dels diferents propietaris que ha tingut l'obra escultòrica, presentada en ordre cronològic. És una informació fonamental i esdevé molt rellevant a l'hora de determinar l'autoria de Dalí. Per això, és molt important disposar d'una seqüència completa, tot i que algunes vegades resulta difícil accedir a determinada informació. En aquest camp també es manté l'anonimat dels propietaris que ho hagin demanat i, en aquests casos, es registra com a col·lecció privada.

  Observacions

  Aquest camp inclou qualsevol altra informació, comentari o referència a l'obra escultòrica que sigui fonamental per al seu estudi o comprensió.

  Exposicions

  En aquest camp s'enumeren totes les exposicions en què s'ha exhibit l'obra escultòrica estudiada en ordre cronològic de la més antiga a la més recent. Sempre que s'ha pogut identificar, s'assenyala el número atorgat a l'obra en el catàleg de l'exposició. En altres ocasions, la presència d'una obra en l'exposició s'ha pogut documentar per altres vies i consta com a fora de catàleg.

  Bibliografia

  Es presenta una selecció de la bibliografia relacionada directament amb l'obra escultòrica estudiada. Aquesta documentació aplega monografies, catàlegs d'exposició, premsa i, puntualment, altres documents efímers. Cada referència inclou el número de pàgina i s'indica si l'obra està il·lustrada. Addicionalment, es fa constar si la reproducció de l'obra és directa, indirecta o bé és només un detall. Si l'obra presenta diferents estats, també s'indicarà a quin s'està fent referència.

  Obres relacionades

  Es presenten altres obres incloses dins aquest mateix catàleg raonat, que resulten importants per poder completar l’estudi de l’obra escultòrica. Fent un doble clic sobre la imatge en miniatura, es pot accedir a la fitxa completa.

  Continguts relacionats

  En aquest apartat s’inclouen algunes publicacions digitals relacionades amb l’obra escultòrica, que poden resultar interessants per completar el seu estudi. Fent un doble clic sobre el link, s’accedeix directament al contingut.