Escultura original

Són objecte del Catàleg Raonat d'Escultura i Obra tridimensional de Salvador Dalí les escultures i els objectes tridimensionals, incloses les instal·lacions, que es puguin acreditar com a creació de l'artista i que compleixin els estàndards intrínsecs d'una obra original.

L'autoria de Dalí es garanteix mitjançant el procés d'estudi individualitzat de l'obra escultòrica, sempre que s'hagin pogut establir de manera contrastada les característiques pròpies de la creació de l'artista i la seva vinculació directa amb l'obra.

Així mateix, l'originalitat d'una obra escultòrica s'estableix en virtut d'uns criteris específics relacionats amb el seu procés de creació. A diferència de la pintura, l'obra escultòrica es pot reproduir mecànicament i, per aquest motiu, cal establir uns estàndards que permetin distingir l'obra original. En aquest context, el terme "original" no només es refereix a l'autenticitat de l'obra, sinó que també respon a l'aplicació d'uns estàndards concrets, relacionats amb el nombre d'exemplars permesos d'una edició. En aquest sentit, s'ha de fer referència a la fase preliminar de treball d'aquest catàleg raonat, centrada en la determinació d'unes normes específiques per identificar i classificar l'obra escultòrica de Dalí. El resultat s'ha publicat al lloc web de la Fundació Gala-Salvador Dalí, amb el títol Criteris artístics de la Fundació Gala-Salvador Dalí en matèria d'escultura i obra tridimensional.

En el primer tram d'obres, fins al 1936, es poden identificar tres tipologies diferents d'acord amb els criteris que es descriuen a continuació:

Dalí amb el Bust de dona retrospectiu devorat per les formigues i les culleres, 1939. Getty Images

Obra original única

Una escultura o objecte tridimensional es pot considerar com una obra original única de Dalí quan ha estat concebuda i realitzada per l'artista com una única unitat en vida, és a dir, abans del 23 de gener del 1989. En cas que l'obra estigui signada, cal comprovar, a més, que la signatura coincideixi i que sigui autèntica de Dalí.

Obra original única amb versions

Dins l'apartat anterior, s'han identificat alguns casos molt particulars en què s'ha pogut constatar la intenció de Dalí mateix de modificar una obra original única. Això vol dir que, després de la seva primera presentació, una obra determinada ha estat sotmesa a certes modificacions, entenent com a modificació la substitució, l'addició o l'alteració d'algun dels seus elements integrals. Per aquest motiu, i per significar aquesta voluntat expressa de l'artista, aquesta obra es classifica com una obra original única amb versions de Dalí.

Versió original única

Cada modificació o nova presentació d'una obra original única s'ha classificat convenientment com una versió original única de Dalí. Tal i com s'acaba d'assenyalar, l'artista realitza aquestes versions sobre la mateixa obra, fet que automàticament confereix a cadascuna d'aquestes creacions la naturalesa d'obra efímera. En determinades ocasions, l'artista introdueix alguna variant en el títol de la versió, la qual cosa referma la seva voluntat de considerar aquestes noves composicions com obres en si mateixes. Evidentment, aquestes versions han de complir els mateixos criteris que una obra original única, és a dir, han d'haver estat concebudes i realitzades pel mateix artista en vida.

En els trams successius d'aquest catàleg raonat, i més enllà de l'obra única, la creació escultòrica de Dalí també pot incorporar edicions originals, és a dir, obres concebudes i realitzades per a la producció de diversos exemplars. Aquestes obres s'identifiquen segons els mateixos criteris artístics amb les dues categories que s'indiquen a continuació:

Obra original

D'acord amb els principals criteris i estàndards d'obra escultòrica de caràcter internacional, una edició original s'identifica quan es pot determinar una edició limitada no superior als 8 exemplars més 4 proves d'artista, realitzada pel mateix artista en vida i sota la seva supervisió. Aquesta edició ha de partir d'un model realitzat directament per l'artista mateix. Cadascun dels exemplars d'aquesta edició limitada es considerarà una obra original de Dalí, sempre que es puguin validar unes condicions addicionals determinades. De manera prioritària, cal que existeixi un contracte signat per Dalí en què s'estableixin els termes de l'edició. En relació amb l'exemplar concret, a fi de poder garantir-ne l'originalitat, cal que les dimensions, els materials, la numeració i el fabricant o fonedor coincideixin amb els autoritzats per Dalí. En cas que l'obra estigui signada, cal comprovar, a més, que la signatura coincideixi i que sigui autèntica de Dalí.

De manera excepcional, es pot considerar algun dels exemplars d'una edició original com un exemplar original únic. Això succeeix quan un exemplar presenta unes particularitats que el distingeixin de la resta, sempre que es pugui demostrar que aquests canvis han estat realitzats i supervisats per Dalí mateix en vida.

Obra original pòstuma

Es considerarà l'existència d'una obra original pòstuma de Dalí quan aquesta sigui el resultat d'una edició limitada d'escultures o obres tridimensionals realitzada després del 23 de gener del 1989, no superior als 8 exemplars més 4 proves d'artista i derivada d'un model realitzat per Dalí en vida. A fi que aquesta obra es pugui classificar com a tal, cal que compleixi els mateixos requisits que una obra resultat d'una edició original, expressats en l'apartat anterior, i les dues condicions següents: que el model utilitzat no procedeixi d'un sobremotlle i que l'obra es presenti expressament com a obra pòstuma.

A dia d'avui, el Catàleg Raonat d'Escultura i Obra tridimensional de Salvador Dalí no inclou l'obra múltiple creada per l'artista. Aquesta tipologia s'identifica amb les edicions fetes a partir d'un model realitzat per Dalí en vida superiors als 8 exemplars més 4 proves d'artista. Evidentment, aquestes edicions també han de complir un seguit de criteris perquè cadascun dels exemplars resultants pugui ser considerat una obra múltiple. El motiu d'aquesta exclusió, de caràcter provisional, és deu a la necessitat d'incidir en un estudi més exhaustiu d'aquesta part de la producció escultòrica de Dalí, que, atesa la seva complexitat, implica el coneixement de molts aspectes de caràcter artístic, tècnic i jurídic.

D'altra banda, cal fer palès que el Catàleg Raonat d'Escultura i Obra tridimensional de Salvador Dalí no inclourà mai cap reproducció d'obra de Salvador Dalí autoritzada amb llicència.

Més informació a Criteris artístics de la Fundació Gala-Salvador Dalí en matèria d'escultura i obra tridimensional.