Metodologia

La publicació digital del Catàleg Raonat d'Escultura i Obra tridimensional de Salvador Dalí és el resultat d'una metodologia de treball determinada, especialment concebuda i executada pensant en les necessitats concretes de l'obra escultòrica de Dalí. El plantejament pren com a base el Catàleg Raonat de Pintures de Salvador Dalí, que es va completar el desembre del 2017, si bé l'estructura i la presentació s'han adequat a les exigències pròpies de l'obra tridimensional.

A continuació, es descriuen les fases d'aquest procés perquè l'usuari pugui comprendre millor el procediment que permet l'elaboració d'una publicació d'aquestes característiques.

Catàleg de l’Exposition surréaliste d’objets, celebrada a la galeria Charles Ratton de París, 1936.
 1. Definició d'estàndards d'identificació i classificació

  Com a tasca prèvia, ha estat imprescindible establir uns estàndards d'identificació i classificació de l'obra escultòrica de Dalí. En aquesta fase no s'ha treballat per trams cronològics, sinó que s'ha traçat una panoràmica completa sobre la producció de l'artista, des dels inicis fins a les darreres obres conegudes. Això ha permès comprendre, d'una manera concisa, les característiques particulars que defineixen la producció de Dalí en el camp de l'obra escultòrica i establir un sistema per distingir clarament entre una obra original, una obra múltiple o una reproducció.

  Els resultats d'aquesta primera fase de treball es varen presentar l'any 2014 al lloc web de la Fundació Gala-Salvador Dalí amb el títol Criteris artístics de la Fundació Gala-Salvador Dalí en matèria d'escultura i obra tridimensional. Amb el temps, s'ha demostrat que aquests estàndards han esdevingut un eina molt útil per classificar i donar a conèixer l'obra escultòrica de l'artista.

 2. Contingut

  Actualment aquest catàleg raonat inclou, de manera exclusiva, tota l'obra escultòrica que es pot identificar com a obra original de Dalí. La identificació d'una obra original s'ha establert d'acord amb els estàndards apuntats en l'apartat 1. Per obtenir més informació sobre les característiques que distingeixen l'obra original de Dalí, es pot consultar l'apartat Escultura original d'aquest catàleg raonat, en què s'exposa la base teòrica.

  Aquest catàleg no inclourà, de moment, l'obra múltiple. I no inclourà en cap cas les reproduccions d'obres autoritzades mitjançant llicència per la Fundació Gala-Salvador Dalí.

  Ateses la diversitat i la riquesa de materials i tècniques que Dalí utilitza en la seva producció escultòrica, aquest catàleg no es limita a l'escultura concebuda en el sentit més tradicional del terme, sinó que també admet altres categories d'obres tridimensionals. Així, són objecte del Catàleg Raonat d'Escultura i Obra tridimensional de Salvador Dalí les escultures, els objectes i les instal·lacions originals que es puguin atribuir a l'autoria de Dalí. Dins d'aquests tres grans grups, s'han identificat fins ara les categories següents: escultura de volum rodó, escultura intervinguda, escultura involuntària, escultura-objecte, escultura-objecte efímera, instal·lació efímera, objecte, objecte automàtic, objecte de funcionament simbòlic, objecte intervingut i objecte surrealista. Per obtenir més informació, es pot consultar el Glossari que forma part d'aquest catàleg raonat.

  L'abast de l'obra original de Dalí inclou les obres de la col·lecció de la Fundació Gala-Salvador Dalí i també el fons extern que es troba a institucions, museus i col·leccions privades d'arreu del món.

 3. Estructura

  La publicació del Catàleg Raonat d'Escultura i Obra tridimensional de Salvador Dalí s'ha perioditzat en trams cronològics successius que, un cop completats, presentaran tota la producció escultòrica de l'artista, des de les primeres obres fins a les creacions de la darrera etapa.

  Aquesta estructura no només respon a una necessitat de presentació, sinó que també ordena diferents etapes diferenciades de la producció de l'artista. D'aquesta manera, s'ha volgut singularitzar l'evolució del procés creatiu i per això s'han establert uns trams cronològics molt concrets. Aquesta periodització, resultat de l'estudi de l'obra escultòrica de Dalí, contempla diferents etapes de producció amb unes característiques singulars i pròpies, tal com es manifesta en l'apartat Recorregut cronològic.

 4. Identificació d'obres

  Un cop establerts els criteris inicials descrits en l'apartat 2, s'ha fet una primera identificació de totes les obres originals susceptibles de ser atribuïdes a l'autoria de Dalí. En aquesta fase de treball s'ha dut a terme un buidatge exhaustiu de qualsevol tipus de font documental que pogués proporcionar informació sobre l'existència d'una obra determinada. Evidentment, l'arxiu del Centre d'Estudis Dalinians i el seu fons documental han tingut un paper determinant en aquesta fase de treball, tot i que també s'han consultat arxius externs.

  En el primer tram, que comprèn l'obra escultòrica fins al 1936, la imatge fotogràfica ha tingut un protagonisme essencial a l'hora d'identificar algunes obres. Es tracta principalment de fotografies d'exposicions d'època en què es preserva el testimoni d'algunes obres efímeres o d'obres la localització actual de les quals es desconeix. També s'ha treballat amb fotografies de Portlligat, dels apartaments que Dalí i Gala varen ocupar a París o d'altres llocs on puntualment es varen conservar algunes d'aquestes obres. En aquests casos, la imatge fotogràfica s'ha contrastat amb altres tipus de proves documentals per assegurar l'autoria de Dalí.

 5. Documentació

  L'equip de recerca i documentació d'aquest catàleg raonat, amb la col·laboració del Centre d'Estudis Dalinians, ha documentat exhaustivament les obres, especialment amb els fons de la Fundació Gala-Salvador Dalí i la col·laboració d'altres arxius externs.

  S'ha recopilat informació procedent de diferents fonts documentals, especialment manuscrits, contractes, correspondència, fotografies, publicacions, catàlegs d'exposició, documents efímers, etc. La informació proporcionada per aquests documents ha determinat aspectes tan importants com l'autoria de l'obra i ha permès comprendre'n la creació.

  També s'ha pogut determinar la correlació que sovint hi ha entre l'obra pictòrica i l'obra escultòrica de Dalí i establir una sèrie de relacions entre determinades obres. En alguns moments és molt fàcil que la iconografia pròpia de la pintura de l'artista es transvasi a l'obra tridimensional i en aquest sentit el repertori de l'època surrealista constitueix un testimoni paradigmàtic.

  Pel que fa a la documentació dels materials i la tècnica de les obres, s'han tingut en compte les dades facilitades pels propietaris i l'assessorament tècnic del Departament de Conservació i Restauració de la Fundació Gala-Salvador Dalí.

 6. Contacte amb els propietaris

  Un cop seleccionades i documentades totes les obres que a priori compleixen els requisits per ser objecte d'aquest catàleg raonat, s'ha contactat amb els seus propietaris per complementar la informació. Per a això, s'ha creat un formulari específic que inclou diferents apartats i en què es precisa la informació necessària per comprovar que Dalí és l'autor de l'obra i que aquesta és original.

  En els casos en què no hem rebut resposta a aquesta petició, la publicació de l'obra s'ha mantingut en espera i no figura en la publicació del Catàleg Raonat d'Escultura i Obra tridimensional de Salvador Dalí.

 7. Atribució de l'obra

  Amb tota la documentació recopilada, s'han examinat de manera directa les obres que presenten les garanties suficients per ser considerades originals de Dalí. D'aquesta manera, s'ha pogut contrastar la informació recopilada amb les característiques compositives, formals, materials i tècniques de cada obra escultòrica. En certes ocasions, s'ha treballat a partir de les fotografies d'alta resolució i les indicacions facilitades pels propietaris actuals de l'obra.

  Un cop comprovades totes les dades i d'acord amb les pautes exposades en els punts anteriors, s'ha determinat, en primer lloc, si cadascuna de les obres estudiades compleix o no amb els requisits necessaris per atribuir-la a l'autoria de Dalí. I, en segon lloc, s'ha determinat si es tracta d'una obra original de l'artista en els termes especificats en l'apartat 2.

  El fet que una obra no consti en aquest catàleg raonat es pot deure a motius diferents. Pot ser que no compleixi les garanties necessàries per ser considerada una obra original de Dalí o bé que no es disposi de la informació suficient per prendre una decisió sobre la seva autoria i originalitat. Aquestes obres passen a formar part d'un fons en estudi i, per tant, no es pot descartar que en algun moment es puguin concretar, en un sentit o un altre.

 8. Work in progress

  Com el Catàleg Raonat de Pintures de Salvador Dalí, la publicació digital ens permet establir un treball en curs i un sistema permanent d'ampliació i revisió de la informació. És probable que, un cop publicada, es rebin comentaris o informacions addicionals sobre una obra determinada. Aquestes dades, un cop analitzades i validades per l'equip d'especialistes de la Fundació Gala-Salvador Dalí, són susceptibles de ser incorporades a la fitxa d'estudi del catàleg raonat.

  De la mateixa manera, l'equip de treball d'aquest catàleg continua treballant tant en l'elaboració dels propers trams com en l'ampliació de la informació dels trams ja publicats.