Bases pel Catàleg Raonat d’Escultura i Obra tridimensional de Salvador Dalí

Bases pel Catàleg Raonat d’Escultura i Obra tridimensional de Salvador Dalí Fundació Gala - Salvador Dalí

Després d'aquesta primera fase d'estudi preliminar, el Centre d'Estudis Dalinians està preparant les bases per a la identificació i classificació de les escultures originals de Salvador Dalí, que seran incloses en el proper Catàleg Raonat d'Escultura i Obra tridimensional de Salvador Dalí. Aquest catàleg no inclourà de moment l'obra múltiple. I en cap cas, inclourà les reproduccions d'obres autoritzades mitjançant llicència.

Atesa la diversitat i riquesa de materials i tècniques que Dalí utilitza en la seva producció escultòrica, aquest catàleg inclourà no només l'escultura concebuda en el sentit més tradicional del terme, sinó també altres obres tridimensionals. Per tant, seran avaluats i classificats si correspon dins aquest catàleg: escultures en general, relleus, orfebreria, assemblages, objectes, objectes surrealistes, objectes intervinguts, instal·lacions, mobiliari, vidre, ceràmica, escultura arquitectònica i altres obres que es puguin adscriure dins els paràmetres generals d'una escultura o obra tridimensional.

Tanmateix, serà el mateix procés de treball i estudi el que ens donarà més informació per a establir unes pautes més concretes, que quedaran definides i ben establertes en el moment de la publicació d'aquest catàleg.

De la mateixa manera que el Catàleg Raonat de Pintures es tractarà d'una publicació online, fet que ens permet d'establir una sistema de treball continuat i un permanent sistema de revisió i validació de les dades aportades per l'equip d'especialistes de la Fundació Gala-Salvador Dalí, i també a través d'informacions rellevants desconegudes fins al moment.

Seguint també els mateixos passos que el Catàleg Raonat de Pintures, s'establirà una periodització cronològica a l'hora d'estudiar les obres i publicar el catàleg. Es presentarà doncs de manera successiva per trams cronològics. De moment, el primer que s'està estudiant i es preveu de publicar durant el curs del 2017 són les primeres escultures i objectes del període surrealista fins al 1940.