Notícies. Avís legal sobre l' "Auca"

Figueres, 2 de setembre de 2013

Avís legal relatiu als drets sobre l’obra El triomf i el rodolí de la Gala i en Dalí

La Fundació ha tingut coneixement que certs tercers estan utilitzant o explotant l’obra d’art popular de Salvador Dalí titulada El triomf i el rodolí de la Gala i en Dalí.

Amb relació a aquest tema, voldríem recordar el següent:

La Fundació és la cessionària exclusiva dels drets de propietat intel•lectual, propietat industrial i imatge de Salvador Dalí i Domènech en virtut de la cessió efectuada per l’Estat espanyol, hereu universal del pintor; aquesta cessió està emparada per l’Ordre ministerial CUL/2911/2011, de 10 d’octubre, amb la qual es renovaven les ordres prèvies de 19 de gener de 2004, de 25 de juliol de 1995 i de gener de 2001, així com pel conveni de cessió de drets de 14 de novembre de 2011, en virtut del qual el Ministeri de Cultura atorgava en exclusiva a la Fundació les facultats d’administració i explotació dels drets d’imatge, propietat intel•lectual, propietat industrial, marques, patents i altres drets immaterials derivats de l’obra artística i la figura de Salvador Dalí.

Darrerament, la Fundació ha estat informada que una societat anomenada V.S. Marketing Ltd./Salvador Brand i altres entitats que actuen en el seu nom estan oferint al públic llicències d’ús de la «marca» El triomf i el rodolí de la Gala i en Dalí així com d’altres marques registrades que contenen el nom «Dalí».

Volem informar-vos així mateix que en data 30 de juny de 2011 el Jutjat de 1a Instància de la Regió Central d’Israel va dictar, arran de la demanda civil interposada per la Fundació contra V.S. Marketing Ltd., un requeriment permanent que prohibeix a V.S. Marketing Ltd. (i a qualsevol tercer que actuï en el seu nom) fer ús del nom «Salvador Dalí» com a marca registrada en qualsevol forma. D’altra banda, aquest requeriment prohibeix així mateix a V.S. Marketing Ltd., i a qualsevol que actuï en el seu nom, fer ús de l’obra El triomf i el rodolí de la Gala i en Dalí o de qualsevol dels dibuixos individuals que componen aquesta obra com a marca registrada.

La Fundació Dalí també vol puntualitzar el següent:

1. Segons l’acord transaccional, V.S. Marketing no té dret a presentar per a fins de venda en el seu web, ja sigui amb imatges reals o amb il•lustracions, cap producte en què el nom «Dalí» estigui marcat en color o ressaltat de qualsevol altra manera, ja que l’acord transaccional prohibeix expressament aquest tipus de pràctiques.

2. La línia de crèdits de l’obra d’art no és propietat de V.S. Marketing, sinó que V.S. Marketing està obligada a utilitzar-la juntament amb l’obra d’art o amb qualsevol dels dibuixos que la integren. Per consegüent, V.S. Marketing no està autoritzada a atorgar llicències sobre la línia d’autoria pròpiament dita.

Advertim que la Fundació Dalí considerarà una violació flagrant dels seus drets de propietat intel•lectual qualsevol ús del nom «Salvador Dalí», de l’obra d’art i/o de qualsevol dels dibuixos individuals dels quals es compon aquesta que no s’ajusti plenament als termes de l’acord transaccional i al que s’ha indicat prèviament. La Fundació Dalí, en aquest sentit, adoptarà totes les mesures necessàries, incloses les accions legals oportunes, per impedir que es faci un ús il•legal dels seus drets en els termes exposats.

Fem saber que la Fundació no ha reconegut mai cap dels drets que V.S. Marketing Ltd./Salvador Brand o altres entitats que actuen en el seu nom pretenen posseir sobre l’obra El triomf i el rodolí de la Gala i en Dalí.

Per a més informació sobre aquesta qüestió, no dubteu a contactar amb els Serveis Jurídics de la Fundació, a l’atenció d’Isabella Kleinjung IKLEINJUNG@fundaciodali.org