Notícies. Lluís Peñuelas publica una anàlisi fiscal i interdisciplinària sobre el valor de mercat de les obres d’art.

Juny de 2005

El llibre, editat per Marcial Pons sota el títol Valor de Mercado y Obras de Arte, pretén delimitar amb precisió el concepte jurídic de valor de mercat dels béns mobles i establir els passos que s’han de seguir a Espanya per a realitzar valoracions objectives i rigoroses del valor de mercat de les obres d’art, així com fixar el contingut dels dictàmens de les seves valoracions, calguin o no en procediments fiscals, administratius o judicials. Està adreçat principalment a professionals del món de l’art i de l’economia que es dediquen a valorar obres artístiques o que estan implicats en el funcionament del seu mercat. Això ha comportat una redacció allunyada del llenguatge propi del Dret financer i tributari i la inclusió, en forma de notes a final de capítol, de la doctrina jurídico-científica i l’administrativa, la jurisprudència i la normativa positiva que, pels seus anunciats i proposicions, puguin dificultar-ne la comprensió.

Lluís Peñuelas i Reixach és professor titular d’universitat de Dret financer i tributari. Des de fa catorze anys compagina la seva tasca acadèmica i de recerca amb el seu càrrec de secretari general de la Fundació Gala-Salvador Dalí. Aquesta circumstància ha fet que els seus últims llibres versin sobre qüestions tributàries pròpies del dret de l’arte i la cultura: El pago de impuestos mediante obras de arte y bienes culturales, publicat el 2001, Manual jurídico de los museos y Manual jurídic dels museus, publicats l’any 1998. Altres llibres són La docencia y el aprendizaje del Derecho en España. Una perspectiva de Derecho comparado y Poder financiero y federalismo en los Estados Unidos.