Notícies. Avís legal: Anunci recent sobre una exposició titulada "Into the surreal World of Dalí" a Hong Kong

Figueres, 14 d'abril 2016

Amb relació al recent anunci de celebració d'una exposició titulada Into the Surreal World of Dali que tindrà lloc a la Galeria Cheer Bell de Hong Kong, la Fundació Gala-Salvador Dalí vol fer les manifestacions següents per a fins de clarificació:

  • L'exposició en qüestió, incloent-hi les obres d'art, la promoció i la presentació de les imatges, s'ha preparat sense cap mena de connexió, consulta o vinculació amb la Fundació Dalí, i qualsevol afirmació en sentit contrari és falsa i enganyosa. La Fundació no pot garantir l'autoria de Dalí sobre les obres d'art exposades, ni tampoc que siguin originals.
  • De les imatges incloses en els materials promocionals i en els anuncis públics es desprèn que l'exposició esmentada i la seva publicitat podrien infringir els drets legítims que gestiona la Fundació Dalí. La Fundació Dalí i els seus serveis jurídics vigilaran atentament l'exposició i prendran totes les mesures legals necessàries per protegir els drets i el llegat de Dalí.

Com a únic i legítim gestor i defensor del llegat de Dalí, així com dels drets comercials i de propietat intel·lectual corresponents, la Fundació Gala-Salvador Dalí tracta amb la màxima seriositat tots els assumptes relacionats amb l'exhibició i promoció del llegat dalinià, i convida totes les persones interessades a contactar-hi directament a través del telèfon i l'adreça electrònica següents:

+34 972 677 518

gerencia(ELIMINAR)@fundaciodali.org

www.salvadordalimuseum.cn                  www.salvador-dali.org

Sobre la Fundació Gala-Salvador Dalí

La Fundació Gala-Salvador Dalí, més coneguda com a «Fundació Dalí», és una entitat cultural creada el 1983 pel mateix Salvador Dalí que té per missió, tal com recullen els seus estatuts, de «promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar, protegir i defensar, al territori de l'Estat espanyol i al de qualsevol altre estat, l'obra artística, cultural i intel·lectual del pintor, els seus béns i drets de qualsevol naturalesa; la seva experiència vital, el seu pensament, els seus projectes i idees i obres artístiques, intel·lectuals i culturals; la seva memòria i el reconeixement universal de la seva genial aportació a les Belles Arts, a la cultura i al pensament contemporani».

La Fundació és l'única entitat autoritzada per l'Estat espanyol (hereu universal de Salvador Dalí) per exercir arreu del món tots els drets de propietat intel·lectual, inclosos els d'imatge i marques registrades, derivats de l'obra i la persona de Salvador Dalí.

Avís legal pdf.