Notícies. Actualització sobre el cas de l'Auca

Figueres, 10 d'agost de 2012

La Fundació Gala Salvador Dalí i Demart Pro Arte B.V. van interposar una demanda contra VS Marketing (Israel 2005) Ltd., Atid Brands Ltd., Yoav Hasson, Global International Brands Ltd. i Adv. Harel Lapidot amb relació als presumptes drets sobre l’obra de Salvador Dalí titulada El triomf i el rodolí de la Gala i en Dalí. Després de tres anys de judici, es va assolir un acord transaccional en virtut del qual els demandats podien utilitzar l’obra esmentada en unes condicions molt limitades i sempre que no fessin servir com a marca ni el títol de l’obra ni el nom de Salvador Dalí, ja fos de manera total o parcial. L’acord en qüestió es recull en el manament judicial de data 30 de juny de 2011.


A l’octubre de 2011, la Fundació es va veure obligada a interposar una demanda per desacatament al tribunal perquè els demandats infringien els termes pactats del manament judicial. El Jutjat de 1a Instància va estimar que els demandats, en efecte, havien incomplert el manament judicial, però no els va imposar cap sanció en considerar que la infracció ja havia cessat en el moment de dictar la resolució. La Fundació i Demart van recórrer aquesta decisió davant del Tribunal Suprem, el qual, mitjançant sentència de data 25 de juliol de 2012, va dictaminar que se sancioni els demandats amb una multa diària de 500 NIS per cada nova infracció que cometin d’ara endavant.


La Fundació seguirà atentament l’evolució d’aquest cas a fi i efecte de defensar els seus propis interessos i els dels seus llicenciataris. Notícia relacionada.